Informatie

Algemene voorwaarden

Dagopvang en buitenschoolse opvang

Artikel 1 – Begripsbepalingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Kinderopvang:
Het bedrijfsmatig tegen vergoeding verzorgen en opvoeden van kinderen.
De Ouder/Verzorger:
Een persoon die een particuliere kindplaats inkoopt voor een kind met wie hij of zij een huishouding voert
en dat in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden dan wel waarvoor hij of zij een
pleegvergoeding ontvangt in het kader van de wet op de Jeugdzorg.
KOZPRET:
Natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de Ouder/Verzorger betreffende het
aanbieden van de dienst kinderopvang. KOZPRET staat in deze Algemene Voorwaarden voor:
Kinderopvang Zonnepret B.V. waarvan het secretariaat gehuisvest is aan de Parallelweg 124-14, 1948 NN,
te Beverwijk

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dagopvang en buitenschoolse opvang voor
kinderen in de leeftijd van twee maanden tot het moment waarop een kind wordt toegelaten tot
het voortgezet onderwijs.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een
plaatsingsovereenkomst.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
2.4 De plaatsingsovereenkomst wordt gesloten tussen KOZPRET en de Ouder/Verzorger.
2.5 Met uitzondering van het sluiten van de plaatsingsovereenkomst bedoeld in artikel 2.4, kan elk
der partijen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze plaatsingsovereenkomst aan
derden overdragen. In dit laatste geval is instemming van de wederpartij vereist.
2.6 In afwijking van artikel 2.5 behoeft KOZPRET geen toestemming van de Ouder/Verzorger voor
het inschakelen van derden voor het innen van betalingen en evenmin de Ouder/Verzorger voor
het inschakelen van derden voor het doen van betalingen.
2.7 De Ouder/Verzorger is verantwoordelijk voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.
2.8 KOZPRET dient de inrichting voor kinderopvang in overeenstemming te hebben en te houden
volgens de Wet Kinderopvang.

Artikel 3 – De kennismaking
3.1 KOZPRET biedt schriftelijk dan wel elektronisch informatie ter kennismaking aan in de vorm van
een algemene en specifieke dagopvang brochure, die voldoende gedetailleerd is om de
Ouder/Verzorger bij zijn of haar oriëntatie op de markt een nadere keuze tussen de
ondernemingen in kinderopvang te kunnen laten maken.
3.2 De informatie bevat tenminste de volgende elementen:
– de aard en omvang van de in de vestiging te verlenen opvang, de openingstijden, dagen
alsmede de haal- en brengtijden van de onderneming in kinderopvang;
– (een samenvatting van) het door de onderneming in kinderopvang ontwikkelde
pedagogisch beleidsplan, waarin de voor deze onderneming kenmerkende wijze van omgang
met kinderen en ouders/verzorgers wordt omschreven;
– de prijs die KOZPRET hanteert;
– de door de onderneming in kinderopvang gevolgde plaatsingsprocedure;
– informatie aangaande de groep en de beschikbare ruimte;
– het voedingsbeleid en aan te bieden verzorgingsmiddelen;
– de klachtenprocedure.
3.3 De informatie vindt schriftelijk dan wel digitaal plaats en bevat ten minste de elementen
genoemd in artikel 3.2.
3.4 Bij elementen van grotere omvang is een samenvatting in combinatie met een verwijzing naar de
plaats waar de stukken ter inzage zijn voldoende.

Artikel 4 – De aanmelding
4.1 De Ouder/Verzorger meldt zich via een inschrijfformulier schriftelijk of digitaal aan bij KOZPRET
voor een bepaalde soort opvang voor een bepaald kind voor bepaalde tijdsduur.
4.2 KOZPRET bevestigt de ontvangst van de aanmelding aan de Ouder/Verzorger schriftelijk of
digitaal.
4.3 Na aanmelding doet KOZPRET de Ouder/Verzorger een persoonlijk aanbod of wij registreren de
aanvraag van de Ouder/Verzorger op een wachtlijst.
4.4 De aanmelding brengt noch voor de Ouder/Verzorger noch voor KOZPRET de verplichting mee tot
het aangaan van een plaatsingsovereenkomst.

Artikel 5 – Persoonlijk aanbod
5.1 Het persoonlijk aanbod bevat een omschrijving van de te leveren diensten om een keuze door de
Ouder/Verzorger mogelijk te maken.
5.2 Het persoonlijk aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende de reactietermijn
onherroepelijk. Na het verstrijken van de reactietermijn vervalt het persoonlijk aanbod.
5.3 Het persoonlijk aanbod bevat alle elementen genoemd in artikel 3.2 bij deze Algemene
Voorwaarden of een verwijzing daarnaar, alsmede:
– de naam en de (verwachte) geboortedatum van het kind;
– de opvangsoort en de naam van het kindercentrum waar de opvang
plaatsvindt;
– de dagen waarop de opvang plaatsvindt;
– het aantal uren opvang, de uurprijs en de maandprijs;
– de ingangs- en verwachte einddatum van de opvang;
5.4 Het persoonlijk aanbod vindt schriftelijk of digitaal plaats en is vergezeld van deze Algemene
Voorwaarden.
5.5 De Ouder/Verzorger moet binnen de door KOZPRET gestelde termijn van 7 dagen laten weten of
hij het persoonlijk aanbod al dan niet aanvaardt.
5.6 KOZPRET kan op basis van redelijke gronden van het persoonlijk aanbod afwijken; KOZPRET kan
onder meer groepen en/of kindercentra samenvoegen.

Artikel 6 – Plaatsingsovereenkomst
6.1 De plaatsingsovereenkomst komt schriftelijk dan wel digitaal tot stand op het moment dat de
Ouder/Verzorger een exemplaar van het persoonlijk aanbod voorzien van zijn schriftelijke
handtekening dan wel digitale bevestiging aan KOZPRET retourneert en deze heeft ontvangen.
KOZPRET bevestigt de ontvangst van de plaatsingsovereenkomst schriftelijk of digitaal aan de
Ouder/Verzorger. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de overeenkomst onverlet.
6.2 Bij annulering van de plaatsingsovereenkomst door de Ouder/Verzorger vóór de ingangsdatum is
de geldende opzegtermijn volgens artikel 12.2 van toepassing. Wanneer de opzegtermijn de
overeengekomen ingangsdatum overschrijdt, is de Ouder de volledige prijs over de periode van
overschrijding verschuldigd.
6.3 KOZPRET kan aan de Ouder administratieve kosten in rekening brengen voor annulering.

Artikel 7 – Het intakegesprek (plaatsingsgesprek)
7.1 Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing nodigt KOZPRET de Ouder/Verzorger uit voor
een intakegesprek. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van
de Ouder/Verzorger en zijn kind besproken.
7.2 KOZPRET en de Ouder/Verzorger spreken daarbij af om elkaar, voor zover nodig, regelmatig te
informeren over algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke
opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke) KOZPRET wijst er in het
intakegesprek op dat:
– de Algemene voorwaarden van toepassing zijn;
– KOZPRET gehouden is op de algemene gezondheid van het kind te letten en daarover
met de Ouder/Verzorger te communiceren;
– de Ouder/Verzorger wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn kind.
7.3 KOZPRET en Ouder/Verzorger leggen de bij het intakegesprek gemaakte afspraken schriftelijk
dan wel digitaal vast.

Artikel 8 – Verwerking en beheer van persoonsgegevens
8.1 KOZPRET hanteert een privacyreglement dat is gebaseerd op de Wet bescherming
persoonsgegevens.
8.2 KOZPRET verwerkt gegevens van/over de Ouder/Verzorger en het kind alleen in relatie tot zijn
dienstverlening, behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen. Dit geldt zowel voor de gegevens
die KOZPRET van de Ouder/Verzorger ontvangt als voor de gegevens die KOPRET ontvangt van
een beroepsoefenaar in het kader van zijn beroepsuitoefening
8.3 Zowel met de aanmelding als met het ondertekenen van het persoonlijk aanbod verleent de
Ouder/Verzorger toestemming voor de verwerking en het beheer van zijn gegevens en die van
het kind.

Artikel 9 – De prijs en prijswijzigingen
9.1 De prijs die de Ouder moet betalen wordt vooraf overeengekomen in de plaatsingsovereenkomst.
9.2 KOZPRET is gerechtigd zijn tarieven te wijzigen. Prijswijzigingen worden door KOZPRET tijdig van
te voren aangekondigd, met een termijn die minimaal gelijk is aan de overeengekomen
opzegtermijn (zie artikel 12.2) vermeerderd met een week.

Artikel 10 – Duur en wijziging van de overeenkomst
10.1 KOZPRET heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond van zwaarwegende
redenen. Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijziging van wet- en regelgeving dan wel
bedrijfseconomische omstandigheden die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst
in gevaar brengen.
10.2 Wijzigingen van de Overeenkomst kondigt KOZPRET tijdig van tevoren aan, met een termijn die
minimaal één maand bedraagt.
10.3 In het geval dat de wijziging van de Overeenkomst leidt tot een wezenlijke wijziging van de te
verlenen Kinderopvang, dan heeft de Ouder de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden
met ingang van de dag waarop de wijziging in werking treedt.
10.4 Wijziging in het lopende contract (wijzigen van dagen/dagdelen) kan op elke gewenste dag van
de maand met inachtneming van een (opzeg-)termijn van minimaal één maand. Wijziging dient
per e-mail/schriftelijk te geschieden. Omdat dit veel extra werk oplevert, worden hiervoor kosten
in rekening gebracht. Per wijziging zal dit €15,- gaan kosten.
10.5 Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van een wijziging van de plaatsingsovereenkomst
(bijvoorbeeld wijziging openingstijden, wijziging kindercentrum), wordt dit door beide partijen
schriftelijk dan wel digitaal bevestigd. De onderhavige Algemene Voorwaarden blijven in dat
geval van toepassing.

Artikel 11 – Toegankelijkheid
11.1 Kindercentra van KOZPRET zijn in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover
overeenstemming bestaat tussen KOZPRET en de Ouder/Verzorger.
11.2 KOZPRET en de Ouder/Verzorger zijn verplicht in het geval dat het kind voor een periode langer
dan 3 maanden op het kindercentrum afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar
houden van en de vergoeding voor de kindplaats.
11.3 KOZPRET behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur
van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een
gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen het kindercentrum en een normale
opvang van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van hem mag worden verwacht.
11.4 KOZPRET heeft het recht het kind en/of de Ouder/Verzorger de toegang tot de locatie te
weigeren voor de duur van de periode dat een normale opvang van het kind redelijkerwijs niet
van KOZPRET mag worden verwacht en het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden
opgevangen. Bijvoorbeeld omdat:
a. Het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is;
b. Het kind en/of de Ouder/Verzorger een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of
lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij een
waarschuwing redelijkerwijs niet van KOZPRET mag worden verwacht;
c. De opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of
belemmert.
d. Wanneer de Ouder/Verzorger zonder telefonische melding het kind na 9.00 uur wilt brengen.
e. Wanneer een betaalafspraak niet nagekomen wordt.
11.5 In geval KOZPRET het kind en/of de Ouder/Verzorger de toegang tot de locatie weigert, treedt
KOZPRET met de Ouder/Verzorger in overleg om te zoeken naar een voor alle Partijen
acceptabele oplossing voor de situatie.
11.6 Indien de Ouder/Verzorger het niet eens is met de beslissing van artikel 11 lid 2 of 3 om toegang
te weigeren en het overleg met KOZPRET niet tot een oplossing heeft geleid, kan hij deze
beslissing aan de Geschillencommissie Kinderopvang voorleggen met het verzoek het geschil
volgens de verkorte procedure als bedoeld in het Reglement van de Geschillencommissie
Kinderopvang te behandelen Zolang deze Verkorte Procedure loopt mag KOZPRET de plaats niet
opzeggen en blijft voor de Ouder/Verzorger de verplichting in stand om te betalen
overeenkomstig artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12 – Einde van de overeenkomst
12.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de Overeenkomst
opgenomen termijn.
12.2 Daarnaast eindigt de Overeenkomst door (tussentijdse) opzegging door één van partijen.
12.3 KOZPRET is slechts bevoegd de Overeenkomst op te zeggen op grond van een zwaarwegende
reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:
a. De situatie dat de Ouder/Verzorger gedurende één maand in verzuim is ten aanzien van zijn
betalingsverplichting;
b. Voortduring van situaties als genoemd in artikel 11 lid 11.4 sub a en c;
c. De situatie genoemd in artikel 11 lid 11.4 sub b;
d. De omstandigheid dat KOZPRET vanwege een niet aan hem toerekenbare oorzaak langdurig of
blijvend niet meer in staat is de Overeenkomst uit te voeren;
e. Een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst
in gevaar brengt.
12.4 Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere Partij gerichte gemotiveerde
Schriftelijke verklaring en
a. met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, in geval van opzegging door
de Ouder/Verzorger;
b. met inachtneming van een redelijke termijn, welke minimaal één maand bedraagt, in
geval van opzegging door KOZPRET;
c. met onmiddellijke ingang in geval van opzegging door KOZPRET op grond van artikel
12 lid 12.3 onder a.
12.5 Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de Ouder voort. De opzegtermijn
gaat in op de datum waarop de Ouder/Verzorger of KOZPRET de verklaring van opzegging heeft
ontvangen. De verklaring wordt geacht te zijn ontvangen op de datum van het poststempel op de
enveloppe van de opzeggingsbrief, op de datum van de e-mail waarmee de verklaring is
verstuurd of op de datum waarop de elektronische verklaring is verstuurd, tenzij in de verklaring
een latere datum is genoemd.
12.6 Anders dan door het verstrijken van de overeengekomen termijn en anders dan door opzegging,
eindigt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang in geval van overlijden van het kind.

Artikel 13 – De dienst en de verplichtingen van KOZPRET
13.1 De dienst van KOZPRET betreft Kinderopvang.
13.2 KOZPRET voldoet minimaal aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
13.3 Personen werkzaam bij KOZPRET zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag,
afgegeven volgens de Wet Justitiële gegevens.
13.4 KOZPRET staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang
beantwoorden aan de plaatsingsovereenkomst en in overeenstemming zijn met de wettelijke
eisen.
13.5 KOZPRET kan er voor kiezen extra dienstverlening in de sfeer van medisch handelen aan te
bieden. De daarmee belaste medewerkers voldoen aan de eisen in de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg. Indien KOZPRET daarvoor kiest, zijn de geneeskundige handelingen
onderworpen aan de hiervoor uit het Burgerlijk Wetboek voortvloeiende wettelijke verplichtingen
zoals een zorg- en informatieplicht en een geheimhoudingsplicht
13.6 KOZPRET houdt voor zover dit redelijk mogelijk is, ook in verband met de contacten met de
andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de Ouder.
13.7 KOZPRET staat ervoor in dat de kinderopvang die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt:
– overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving;
– verricht wordt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking
van deugdelijk materiaal;
– informatie-uitwisseling, de vorm en frequentie, waaronder het aantal Oudergesprekken
dat er in principe per jaar plaatsvindt;
– de te verstrekken voeding;
– mogelijkheden voor het maken van specifieke afspraken over ontwikkeling, verzorging
en voeding;
– de geldende prijs van alle reguliere en eventuele extra wijze van betaling en eventuele
meerkosten afwijkende betalingswijzen;
– de regels voor inschrijving en plaatsing;
– de opzegtermijn en de dag van de maand waartegen kan worden opgezegd;
– informatie aangaande de groep en de beschikbare ruimte.

Artikel 14 – Verplichtingen van de Ouder/Verzorger
14.1 KOZPRET en de Ouder/Verzorger dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling
over het kind.
14.2 De Ouder/Verzorger draagt zorg dat KOZPRET beschikt over alle gegevens die van belang zijn
voor de bereikbaarheid van de Ouder.
14.3 De Ouder/Verzorger houdt zich aan de regels die binnen het kindercentrum gelden.
14.4 De Ouder/Verzorger legt de bevoegdheid van anderen om het kind van de opvang te halen
schriftelijk vast indien KOZPRET daarom verzoekt.
14.5 De Ouder/Verzorger brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze
verplichting door anderen die het kind namens hem brengen en halen. Bij niet nakomen van deze
verplichting is KOZPRET gerechtigd kosten in rekening te brengen.
14.6 De Ouder/Verzorger is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan KOZPRET.
14.7 De Ouder/Verzorger is verantwoordelijk voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de
Belastingdienst, het verstrekken van het Burgerservicenummer aan KOZPRET en is hoofdelijk
aansprakelijk voor alles samenhangend met de kinderopvangtoeslag.

Artikel 15 – Wederzijdse verplichtingen
15.1 KOZPRET en de Ouder/Verzorger dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling
over het kind.
15.2 De Ouder/Verzorger is bij het brengen van het kind naar de dagopvang verantwoordelijk voor zijn
kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van
verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. KOZPRET is vervolgens
verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen
uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
15.3 Het moment waarop bij buitenschoolse opvang de verantwoordelijkheid voor het kind overgaat
van de Ouder/Verzorger of andere volwassene op KOZPRET in kinderopvang en het moment
waarop de verantwoordelijkheid voor het kind weer overgaat van KOZPRET naar de
Ouder/Verzorger of andere volwassene, is afhankelijk van de wijze waarop het kind naar de
buitenschoolse opvang komt en deze verlaat. Hierover worden tussen KOZPRET en de
Ouder/Verzorger schriftelijk of op andere door KOZPRET aan te duiden wijze afspraken gemaak

Artikel 16 – Betaling/niet-tijdige betaling
16.1 De factuur wordt maandelijks digitaal verstrekt. Voor niet digitale verstrekking van de factuur
kan KOZPRET kosten in rekening brengen.
16.2 De in artikel 16.1 genoemde factuur dient per maand, bij voorkeur door middel van automatische
incasso, bij vooruitbetaling te worden voldaan op de rekening van KOZPRET.
16.3 Betaling geschiedt maandelijks per automatische incasso op uiterlijk de 26e van de maand waarin
gefactureerd is. De digitale of schriftelijke machtigingskaart wordt bij het plaatsingscontract
verstrekt.
16.4 Indien de Ouder/Verzorger geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot automatische incasso,
dan dient de Ouder/Verzorger ervoor zorg te dragen dat de betaling uiterlijk op de 26e van de
maand waarin gefactureerd wordt voldaan is.
16.5 Indien de Ouder/Verzorger betaalt aan een door KOZPRET ingeschakelde derde overeenkomstig
artikel 2.4 geldt dit voor de consument als bevrijdende betaling. Inschakeling door de
Ouder/Verzorger van een derde voor het doen van betalingen ontslaat de Ouder/Verzorger niet
van zijn betalingsverplichting.
16.6 De Ouder/Verzorger is verantwoordelijk voor de opgave van wijzigingen in de opvang die
gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag aan de Belastingdienst. De Ouder/Verzorger geeft
per situatie afzonderlijk toestemming aan KOZPRET de door de Belastingdienst teveel betaalde
kinderopvangtoeslag rechtstreeks terug te betalen aan de Belastingdienst onder aftrek van nog
openstaande bedragen.
16.7 De Ouder/Verzorger is in verzuim na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur, zonder
dat betaling plaatsvond, alsdan is sprake van een betalingsachterstand.
16.8 KOZPRET zendt na het verstrijken van de vervaldatum zonder dat betaling plaatsvond, schriftelijk
of digitaal een betalingsherinnering en geeft de Ouder/Verzorger de gelegenheid binnen het
wettelijke betalingstermijn na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
KOZPRET waarschuwt de Ouder daarbij dat, indien er dan nog geen betaling plaatsvindt het kind
onmiddellijk bij het kindercentrum kan worden geweigerd, zonder dat dit de Ouder/Verzorger
ontslaat van zijn betalingsverplichting, waaronder de betaling van de schadevergoeding ter
grootte van één maandtermijn.
16.9 Onverlet het bepaalde in artikel 16.6 kan KOZPRET ervoor kiezen de Ouder/Verzorger een
betalingsregeling aan te bieden.
16.10 Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is
betaald, kan KOZPRET rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de vervaldatum van
de factuur. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
16.11 Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die KOZPRET moet maken ter
inning van zijn vordering, zijn voor rekening van de Ouder/Verzorger.
16.12 Iedere betaling van de Ouder/Verzorger strekt primair ter voldoening van de door hem
verschuldigde gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten en wordt daarna in mindering
gebracht op de door hem verschuldigde rente en daarna op de oudst openstaande vorderingen,
ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Ouder/Verzorger.
16.13 In een geval als bedoeld in artikel 16.8, 16.9 en 16.10 is de KOZPRET gerechtigd alle
noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken aan het door hem in te schakelen incassobureau,
gerechtsdeurwaarder en/of advocaat.
16.14 Voor onze administratie ontvangen wij graag een kopie van de aanvraag en de beschikking van
de Belastingdienst.
16.15 Op basis van het aantal uren opvang dat de Ouder/Verzorger per kalenderjaar van KOZPRET
afneemt, wordt een gemiddelde per maand berekend. De Ouder/Verzorger betaalt iedere maand
(12 maanden) een gelijk bedrag aan kosten, dus ook in de maanden waarin schoolvakanties
vallen. Ook als de Ouder/Verzorger alleen vakantieopvang afneemt op contract, geldt een
betaling over 12 maandelijkse periodes. Vakantieopvang wordt altijd apart berekend. Bij vaste
opvang in de vakantie staat op de factuur ‘vakantieregistratie’ vermeld, plus het aantal dagdelen
dat de Ouder/Verzorger heeft vastgelegd voor opvang in de vakantie.
16.16 Voor extra of incidentele opvang en opvang op studiedagen ontvangt de Ouder/Verzorger
achteraf een factuur over de afgenomen dagdelen.
16.17 Bij flexibele opvang ontvangt de Ouder/Verzorger maandelijks een factuur gebaseerd op het door
de Ouder vooraf opgegeven aantal dagdelen, waardoor het totaalbedrag van de factuur per
maand kan variëren. Er vindt achteraf geen verrekening plaats van niet gebruikte dagdelen.
Indien er gedurende de opzegtermijn geen flexibele dagdelen meer worden doorgegeven/
afgenomen, wordt er een gemiddelde van het laatst ingezonden maandrooster gefactureerd.
16.18 De Ouder/Verzorger krijgt in de maand januari een jaaroverzicht over de kosten van de genoten
opvang van het afgelopen jaar. Dit overzicht wordt eenmalig verstrekt bij het voldaan van alle
betalingsverplichtingen aan KOZPRET. Indien de Ouder/Verzorger gedurende het jaar nogmaals
een overzicht opvraagt zijn hier kosten aan verbonden. Bij aanvraag wordt dit aan de
Ouder/Verzorger kenbaar gemaakt. De Ouder/Verzorger ontvangt een duplicaat van het
overzicht nadat KOZPRET de storting heeft ontvangen.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid en verzekeringen
17.1 Indien KOZPRET tegenover de Ouder/Verzorger aansprakelijk is voor andere schade dan letsel- of
overlijdensschade, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar op de
betreffende aansprakelijkstelling uitbetaalt.
17.2 Calamiteiten veroorzaakt door overmacht zullen niet leiden tot aansprakelijkheid van KOZPRET
noch leiden tot vergoeding door de onderneming van geleden schade door de Ouder/Verzorger
noch tot terugbetaling van de door de Ouder/Verzorger betaalde vergoeding van kindplaatsen.
17.3 Artikel 17.1 en 17.2 zijn tevens van toepassing indien KOZPRET voor de uitvoering van de
plaatsingsovereenkomst gebruik maakt van derden.
17.4 KOZPRET heeft voor zichzelf en zijn personeel (waaronder stagiaires en vrijwilligers) op
gebruikelijke voorwaarden een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor de geplaatste
kinderen is een scholierenverzekering afgesloten. KOZPRET aanvaardt geen andere
aansprakelijkheid dan die beschreven in artikel 17.1 en 17.2.

Artikel 18 – Afwijking
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene
Voorwaarden, moeten schriftelijk of digitaal tussen KOZPRET en de Ouder/Verzorger worden vastgelegd.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
In die gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, streven KOZPRET en de Ouder/Verzorger naar het
bereiken van een oplossing naar redelijkheid en billijkheid. Alle overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 20 – Geschillenregeling
20.1 Geschillen tussen de Ouder/Verzorger en KOZPRET over de totstandkoming of de uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze KOZPRET te leveren of geleverde diensten en
zaken kunnen door de Ouder/Verzorger worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag,
(www.degeschillencommissie.nl).
20.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
Ouder/Verzorger zijn klacht eerst bij KOZPRET heeft ingediend.
20.3 Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum
waarop de Ouder de klacht bij KOZPRET indiende, schriftelijk of in een andere door de
Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze commissie aanhangig worden gemaakt.
20.4 Wanneer de Ouder/Verzorger een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is
KOZPRET aan deze keuze gebonden. Indien KOZPRET een geschil aanhangig wil maken bij de
Geschillencommissie, moet hij de Ouder/Verzorger schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit
te spreken of hij daarmee akkoord gaat. KOZPRET dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na
het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij
de rechter aanhangig te maken.
20.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via
www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een
geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie
geschieden bij wege van bindend advies.
20.6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van
geschillen kennis te nemen.

Artikel 21 – Overig
Indien rechtens mocht komen vast te staan dat één of meerdere bedingen in deze Algemene Voorwaarden
nietig zijn c.q. vernietigbaar zijn, blijven de overige bedingen in deze Algemene Voorwaarden
onverminderd van kracht. Partijen zullen de nietige dan wel vernietigbare bepalingen vervangen door een
bepaling die wel geldig en verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk zal afwijken van
het oorspronkelijke beding.
Om opvang te verzekeren dient men het contract getekend binnen 7 dagen te retourneren.
Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de algemene voorwaarden van de instelling. Deze krijgt u
mee bij de inschrijving. Tevens krijgt u bij inschrijving ook de huishoudelijke regels mee van de instelling.

Klik hier om onze algemene voorwaarden door te downloaden.