Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

Kinderopvang Zonnepret heeft een beleidsplan waarin voor de medewerkers duidelijk staat uitgewerkt wat de werkwijze op het kindercentrum is. Het pedagogisch beleidsplan is daar een onderdeel van. 

Vanwege onze kleinschalige aanpak zijn onze medewerkers bekend bij de meeste kinderen. Wij organiseren de vakantieactiviteiten op één locatie, waardoor kinderen van een andere locatie met een andere groepsleider te maken kunnen krijgen. Het is prettig als ze die al kennen. Op de opvang is een laag ziekteverzuim door de medewerkers, waardoor het weinig voorkomt dat er invalkrachten op de groep staan. Ook deze zijn vaste invallers.

Stagebeleid

Kinderopvang Zonnepret is een erkend leerbedrijf. Op de verschillende groepen zijn er stagiaires ingeroosterd, afhankelijk van hun stagedagen. Er worden stageplekken aangeboden voor stagiaires met een BOL vanaf het 2e leerjaar op niveau Pedagogisch Werk 3 en 4 of hoger en jaarlijks minimaal 1 stage plek voor een BBL-er (het werken-leren traject).

De stagiaires krijgen op de werkplek de ruimte voor het maken van schoolopdrachten. Om de week krijgen zij een uur stagebegeleiding. Daarnaast spreken ze aan het einde van elke week met de pedagogisch medewerker om de werkweek te evalueren. De ontwikkeling van de stagiaire is een vast agendapunt in de vaste overlegvormen van de kinderopvang.

Pedagogisch medewerkers

Naast het verzorgen, opvangen en opvoeden van de kinderen hebben de pedagogisch medewerkers op de groep een aantal andere belangrijke taken:

  • Pedagogisch medewerkers hebben een signalerende functie ten aanzien van het welzijn en het functioneren van de kinderen
  • Pedagogisch medewerkers dienen, zowel in groepsverband als individueel, aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt
  • De activiteiten die pedagogisch medewerkers inzetten moeten afgestemd zijn op de belevingswereld van het kind. Daarnaast moet er gezorgd worden voor een gezellige sfeer tijdens de activiteiten, maar ook tijdens andere momenten van de dag
  • Pedagogisch medewerkers moeten samen met de ouders zorgen voor een goede overeenstemming tussen thuis en het kindercentrum . Op deze manier kan de opvang het beste afgestemd worden op de thuissituatie

Deskundigheidsbevordering

De pedagogisch medewerk(st)ers moeten jaarlijks op herhaling voor hun certificaat Bedrijfshulpverlening en/of EHBO. Op jaarbasis worden enkele ontruimingsoefeningen gehouden. Pedagogische scholing en deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers worden regelmatig aangeboden. Dit is van belang om de medewerkers bij te scholen in de ontwikkelingen binnen de kinderopvang.